Çap ediş hyzmaty

4-8 reňkli litho ofset çap etmek

Ajaýyp hilli grafikalary gowşuryň we dürli hünär bezeglerini ýerleşdirip bilersiňiz - laminirlemek, laklamak, folga möhürlemek, nagyşlamak we metal berkitmeler.

Fleksografiki çap

Flexo (Flexografiýa, gasynlanan we guty ýasamak pudagynda köplenç ulanylýan çap etmegiň has esasy görnüşlerinden biridir.

Küpek ekrany çap etmek

Kraft kagyz gutularynda, tagta kagyz gutularynda we ýörite kagyzdan ýasalan ýörite kagyz gutularynda ajaýyp öndürijilik.

UV çap etmek

Açyk reňkler we açyk şekiller bilen has ýokary çap ediş hili.Önümçilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin UV çyralary bilen derrew guratmak prosesi.

Mat we ýalpyldawuk laminasiýa

Laminirlenen arassa inçe plastmassa film bilen gaplamanyňyza çydamlylyk we suwa çydamlylyk goşuň.Çap edilen ýüzüň taktil duýgusyny gowulaşdyryp, oňat gutarýar.

Nagyşlamak we karz bermek

3D duýgusyny döretmek üçin logotipi, teksti ýa-da şekilleri ýeriň üstünde galdyryň.

Metal folga möhürlemesi

Ajaýyp hil duýgusyny berip, gaplama ýüzüne abraýly metal bezeg goşuň.

4-8 reňkli-litho-ofset-çap

Meýilleşdiriji

Gündelik meýilleşdiriji, hepdelik meýilleşdiriji, aýlyk meýilleşdiriji ýa-da ýyllyk meýilleşdiriji, durmuşyňyzy maksatlaryňyza gönükdirmek arkaly öndürijiligi ýokarlandyrmaga kömek eder.Wagtyňyzy ädimme-ädim tertipläp bilersiňiz.Öý hojalykçy aýal, okuwçy ýa-da hatda işdäki hemmeler üçin amatly.

Reyoung meýilleşdiriji öndürip biler, örtügi gysgaldylyp bilner, PU deri, baglaýjy tikin ýa-da wiro bilen baglanyp biler.Talabyňyza laýyk gelmek üçin elimizden gelenini ediň.

Meýilleşdiriji (3)
Meýilleşdiriji (2)
Meýilleşdiriji (1)
Meýilleşdiriji (3)
Meýilleşdiriji (2)
Meýilleşdiriji (1)

Geňeş kitaby

Her ýyl neşirýatçylar üçin millionlarça tagtany çap etdik, tagtamyz kitaby çap ediler we gönüden-göni galyň kagyzlara baglanar, adatça 700gsm tagtada.Tagtamyz kitaby, esasan, irki okamak tejribesindäki bäbekleriň we çagalaryň egilmegine we ýyrtylmagyna garşy durmak üçin ýasaldy.

Reyoung, çagaňyz üçin her bir ygtybarly we ökde tagta kitabyny öndürmek üçin jogapkärdir

Salam kartoçkalary

Gutlag kartlaryňyzyň dizaýnyny özleşdiriň, dostlaryňyza kartoçkalaryňyzy DIY, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen duýgularyňyzy beýan etmegiň özboluşly usuly, adaty, ýöne has moda bolar.

Reyoung, döredijilik pikirleriňiz hökmünde çap etmek, folga möhürlemek ýa-da çykarmak bilen dizaýnyňyzy çap eder

Senenama çap etmek

Senenama çap etmek

Kitap çap etmek: gaty gaty kitap ýumşak kitap

Kitap (6)
Kitap (5)
Kitap (4)
Kitap (3)
Kitap (2)
Kitap
Kitap (1)