Gaplamak

Hangzhou Reyoung Çap we gaplaýyş kärhanasy, Ltd.

Gaplamak we çap etmek üçin bir nokatly hyzmat berýän platforma

Gaplamak gurluşlary

REYOUNG gaplamaga we çap önümlerine ünsi jemleýär we markaňyzyň ygtybarly üpjünçisidir!Dürli gurluşlar, şahsylaşdyrylan özleşdirme hyzmatlary bilen guty görnüşlerini hödürläň

Eplenýän butik gutusy, eltip bermek we saklamak üçin 80% tygşytlaň.
Endokary derejeli we çykdajylara gözegçilik edip bolýar!

Simpleönekeý we ýokary derejeli magnit kitap gutusyny süýşüriň.
Lentalar we dürli senetler bilen gabat gelip biler!

Çyzgy görnüşli dizaýn, önümleriňiz müşderileri geň galdyrsyn.
Has gowy gaplamak, has gowy durmuş!

Çyzgy görnüşli dizaýn, önümleriňiz müşderileri geň galdyrsyn.
Has gowy gaplamak, has gowy durmuş!

Pikir berseňiz, professional gurluş dizaýnerlerimiz bar.
Markaňyza degişli üýtgeşik gurluşly gaplamany dizaýn etmäge kömek edeliň!

Pleönekeý, ekologiýa taýdan arassa gaplamalara hem owadan we gözüňi özüne çekiji edip bolýar.
Dizaýnyňyzy bize berýärsiňiz we siziň üçin ideal gaplamany durmuşa geçireris!

Özbaşdak düzülen kagyz sumkasy
Ekologiýa taýdan arassa kagyz halta, giňden ulanylýar

Asma belligi, her bir egin-eşik we goş önümleri üçin möhüm "wizit kartoçka".
Diňe eşikleriň we esbaplaryň materiallaryny, aýratynlyklaryny we modellerini aç-açan beýan etmek bilen çäklenmän, markanyň täsirini ýokarlandyryp biler!

Kagyz ýelim

Önümiň şahsylaşdyrylan şekiliniň görkezilmegi üçin diňe kiçi stiker gerek.
Önümleriňize we zerurlyklaryňyza görä dürli materiallaryň we dizaýnlaryň stikerleri bilen üpjün edip bileris!

Biziň üçin ýasalan kagyz gutularMüşderiler

Customörite kagyz gutusy bilen üpjün ediji bolanymyz üçin, öz marka dizaýnyňyz bilen kagyz çap edilen guty ýa-da adaty dizaýnyň daşky kartony bolup biler.Çap sungat eserlerini döretmek üçin ýerli dizaýner bolup biler (AI, CDR we PDF faýllary), soňra çeper eserleriňizi kagyz gutusyna goýuňkesilen şablonmugt berip bileris.Kagyz materiallary, çap etmek, timarlamak, senetler, gurluşlar we ululyk üçin dürli görnüşleri hödürleýäris.Aşakda müşderilerimiz üçin ýasalan käbir kagyz gutular bar.Jikme-jiklikler barada has giňişleýin maglumat üçin önümler sahypamyzy barlamak üçin basyň.

Magnit bukulýan sowgat gutusy
Iň ýokary sowgat gutusy
Gapak we esasy sowgat gutusy
Çyzgy görnüşli sowgat gutusy
Apeörite şekil sowgat gutusy
Ahyrky kagyz gutusy
Kagyz halta
Asylan bellikler
Heselimleýji kagyz
Kagyz turbasy & r gaplar / tegelek guty
Gasynlanan guty
Agaç gutusy

Kagyz gutusyCustöriteleşdirilenSargyt maglumatlary

Hytaýyň öňdebaryjy kagyz gaplaýyş gutusy bilen üpjün ediji hökmünde kagyz çap edilen gutularymyz kosmetiki kagyz gutular, içgi gaplaýyş gutulary, azyk kagyz gutulary, sowgat we senet gutulary, egin-eşik we aýakgap kagyz gutusy, elektronika kagyz gutusy we beýleki Senagat goşundylary hökmünde giňden ulanylýar.

REYOUNG gaplamak we çap etmekdeýörite kagyz gutularyesasan 3 kategoriýa bölünýär kagyz çap edilen guty,thegaty kagyz gutusy ( karton sowgat gutusyna ýa-da sowgat kagyz gutusyna hem degişlidir),theKagyz turbalary we bankalar / tegelek guty,the Ekologiýa taýdan arassa kraft kagyz iýmit gaplaýyş gutularyweçaphana hyzmaty,Thekagyz çap edilen guty dürli çap edilen bukulýan kagyz gutularyna, SBS kagyzdan ýasalan gutulara, CCNB kagyz kartasyna, kraft kagyz we ýörite kagyz kartasyna degişlidir.Kagyz tagtasynyň galyňlygy 0,8 mm-den köp däl.Gutular tekiz ibermek üçin bukulýar.Thegaty kagyz gutusy içindäki SBS kagyzdan, tagtadan ýa-da çyzgydan ýasalan dürli karton gurnalan kagyz gutularyna degişlidir.Apsykylýan gaty gutudan başga, gaty guty ýygnanan ýagdaýda iberilýär we bukulmaýar.Gaty kagyz guty Hytaýda kaşaň karton sowgat gutusy hem diýilýär.

SBS kagyz kagyzy, inçe dokma kagyzy, kagyz kagyz tagtasy, çeper örtükli kagyz, gasynlanan tagta we dürli nagyşly ýörite kagyz ýaly kagyz materiallary bar.Kagyzdan ýasalan guty gaty güýçli we berkdir.

Hangzhou Reyoung Çap etmek we gaplamak, eksporta gönükdirilen ýörite kagyz gutusy, çap edilen kagyz gaplaýyş pudagynda 13 ýyldan gowrak tejribesi bolan çap edilen kagyz gutusy öndürijisi.Önümlerimiz ISO 9001, ISO 14001, SGS, FSC ýaly halkara standartlaryna eýerip öndürilýär.

Çykdajylaryňyzy azaltmak üçin adaty çap edilen kagyz gutularyny bizden import etmek isleseňiz, sanawy ozal barlaň.

  • Port: Şanhaý, Ningbo
  • MOQ: 1000 sany.
  • Baha: Sargyt mukdaryna we jikme-jik talaplara esaslanýar.
  • Gurşun wagty: Adatça mukdaryňyza görä 1-2 hepde.
  • Gaplamak: Islegiňize görä goşa diwar gasynlanan karton, palet.
  • Töleg: 30-100% T / T, Paypal
  • Nusga ýasamak: 150-300USD (gowşuryş bahasy hem girýär).
  • Iberiş: Deňizde, howa arkaly ýa-da UPS, TNT, DHL we Fedex ýaly kurýer arkaly.

Takyk bahany getirmek üçin çeper eserleriňiz we nusga gutyňyz elmydama ileri tutulýar, esasanam nusga gutusy.Diňe e-poçta iberiň sales@reyoungco.com or sales 01@reyoungco.com bahasyny almak üçin häzir

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?