Gasynlanan gaplama gutusy näme üçin meşhur?

Onlaýn söwdanyň we elektron söwdanyň döremegi we giňden ýaýramagy ähmiýetini we gymmatyny ýokarlandyrdygasynlanan gutular.Bölek satuw dükanlaryna iberilýän we müşderilere iberilýän harytlaryň we önümleriň takmynan 90 göteriminiň gasynlanan gasynlanan gutulara eltilýändigi giňden hasaplanýar.

lomaý gasynlanan kagyz kagyz gutusy (2)

Ajaýyp, çydamly, ygtybarly we beýleki artykmaçlyklary bilen gasynlanan guty, önüm we hyzmat pudagynda köp kärhananyň ilkinji saýlamasyna öwrüldi.Lighteňil kartonlar önümiň agramyny saklap, ýyrtyp bilmeýär, ýöne gasynlanan kartonlar agyr we döwük zatlary götermek üçin ajaýyp.Köp adamlar gasynlanan gutular diňe ýük daşamak pudagy üçin amatly diýip hasaplaýarlar, ýöne ýöriteleşdirilen gasynlanan gutular elektron söwda, ofis we onlaýn bank pudaklarynda giňden ulanylýar.Kompaniýanyň nyşany, marka şekili we beýleki zerur jikme-jiklikler gasynlanan gutulara aňsatlyk bilen çap edilip bilner.Gasynlanan gutularyň ýene bir möhüm artykmaçlygy, gaýtadan işlemek mümkinçiligi bolup, olary tebigata amatly gurşawy goramak bilen gyzyklanýan kompaniýalar üçin ileri tutýar.Gasynlanan gutularyň köp ulanylyşy we amaly bar.Olaryň beýle meşhur bolmagynyň sebäpleri:

1, ululyk Gasynlanan gutular dürli ululykda bolýar we önümiň belli bir ululygyna laýyklaşdyrylyp bilner.Möhümi, götermek, daşamak aňsat we gaýtadan işlemek ýa-da gaýtadan ulanmak üçin örtülip bilner.

2. Güýç Adaty karton gutular bilen deňeşdirilende gasynlanan gutular gaty güýçlidir.Güýç, şahsy zatlary we gymmat bahaly zatlary gaplamak üçin ulanylmaga mümkinçilik berýär.Bu gutular möhürlenende we gaplananda basyşa aňsatlyk bilen çydap biler we mazmunyň ygtybarly we ygtybarly bolmagyny üpjün edip biler.

3. Gaýtadan ulanylýan Döwrebap gasynlanan gutularyň köpüsi gaýtadan ulanylýan çeşmelerden ýasalýar we olary gaýtadan ulanmagy we gaýtadan ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Sosna agaçlary güýçli we çydamlydygy belli bolan gasynlanan gutular üçin çig mal bilen üpjün edýär.Gasynlanan gutular iki sany egzoz sütüni bolan gasynlanan kartondan ýasalýar.Gasynlanan karton emele getirmek üçin tolkun ýaly şekilli ýarym gaýtadan işlenen goňur kraft kagyzyň üç gatlagy bar.Gasynlanan karton soň kartonlary we beýleki bukulýan gutulary ýasamak üçin kesilýär, çap edilýär, bukulýar we ýelimlenýär.Guty ýasalandan soň islendik ätiýaçlyk şaýlary gaýtadan işlemek üçin iberilýär.Köp kärhanalara ajaýyp dizaýn, reňk we ululykdaky ýörite gutulary sargyt etmäge mümkinçilik berýän köp gaplaýyş kompaniýalary bar.

gasynlanan guty

Omöritegutularmarka keşbine we şahsyýetine has görnükliligi üpjün edýär.Custörite gasynlanan gutularda kompaniýanyň nyşany, marka ady we önümiň beýleki maglumatlary we aýratynlyklary bar.Gasynlanan gutular dürli sarp ediş harytlaryny, şol sanda ofis esbaplaryny, kitaplary, azyk we içgileri, egin-eşik, elektronika we beýleki zatlary daşamak üçin ulanylýar.

ýörite karton guty

Gasynlanan gaplama guty önümleri barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, web sahypamyza basyp bilersiňiz:https://www.reyoungpack.com/

 


Iş wagty: Noýabr-29-2022