Sowgat gaplaýyş gutularyny öndürmekde haýsy çaphana amallary ulanylýar?

1. Gaplamak gutusyna UV goşuň: Esasan önümiň ýagtylygyny we çeper täsirini ýokarlandyrmak, önümiň ýüzüni goramak, ýokary gatylygy, poslama garşylygy, isleýän çap edilen nagyşda ýalpyldawuk ýagyň (ýagty, mat we ş.m.) örtmekdir. sürtülme, çyzylmak aňsat däl we ş.m. Käbir örtük önümleri indi UV-e üýtgedildi, daşky gurşawy goramagyň talaplaryna laýyk bolup biler, ýöne UV önümlerini baglanyşdyrmak aňsat däl, käbirlerini diňe ýerli UV ýa-da polat bilen çözüp bolýar.

karton senet turbalary

2. Gaplamak gutusyna bronzing goşmak: Gerekli bronzing ýa-da kümüş möhürleme nagyşlarynyň konweks plitalaryny ýasamak we gyzdyrmak, soňra çap edilen obýektde zerur reňkdäki alýumin folga goýmak.Basyşdan soň, çap edilen jisime alýumin folga dakylýar.Altyn, kümüş, lazer altyn, lazer kümüş, gara, gyzyl, ýaşyl we ş.m. ýaly bronzing kagyz materiallarynyň köp görnüşi bar.Bu amal, çapyň üstündäki nagşy aýdyň, owadan, ajaýyp edip biler, önümiň özi hem könelişer.

https://www.reyoungpack.com/drawer-gift-box-wholesale-magnetic-paper-boxes-luxury-premium-recyclable-rigid-packaging-drawer-gift-box-reyoung-product/

 

3. Konkaw-konweks nagyşlary köpeltmek üçin gaplama gutusy:Belli bir basyş astynda konkaw-konweks galybyň ulanylmagy, çap materialynyň üstünde çeper gaýtadan işlemek üçin çap materiallaryny plastiki deformasiýa edýär.Dürli konweks grafika we nagyşlar bilen bezelen, dürli nagyşlary görkezýän, aç-açan heýkeltaraşlyk duýgusy bilen üç ölçegli çap we çeperçilik duýgusyny güýçlendirýär.

ýörite bukja gutusy

 

Sowgat gutusynyň gaplanyşyny özleşdirmek talaplary markasy bilen ýokardaky umumylardan başga-da, mat, ýeňillik, döwülme we ş.m. bar.Görnüşleri arkalygaplama gutulary, kagyz kategoriýalaryny saýlamak, çap etmek işine düşünmek, geljekde sowgat gutularynyň gaplanyşyny düzenimizde ýarym tagalla bilen netijäni iki esse alarys diýip ynanýaryn.

2005-nji ýylda döredilen “Hangzhou reyoung” çap we gaplaýyş kärhanasy, esasan, müşderiler üçin bir bitewi çap we gaplaýyş önümlerini satyn almak platformasyny döretmekden ybarat.Bizde 3700 inedördül metr iş bazasy bar kagyz gutusy, sowgat gutusy, kagyz turba, kagyz halta we ş.m.we çap ediş hyzmaty üçin 4000 inedördül metr zawod bazasykitap, gaty kitap, joururnallar we ş.m.

Bu hakda has giňişleýin bilmek isleseňizSowgat gutusyönümler, web sahypamyza basmagyňyzy haýyş edýärishttps://www.reyoungpack.com/


Iş wagty: Noýabr-22-2022