Sowgat gutusy üçin dogry çyzgyny nädip saýlamaly?

Gutujy sazlamada, özleşdirmeksowgat gutusyörän möhümdir.Sowgat gutusyny düzenimizde, ilki bilen gutynyň material saýlanyşyny we stilini göz öňünde tutmalydyrys, ýöne gutynyň içki gatlagy hakda az adam pikir edýär.Gaplamak gutulary üçin, laýyk örtügi nädip saýlamalydygy hakykatdanam gaty möhüm baglanyşykdyr we onuň saýlanylmagy tutuş gaplama gutusynyň derejesine gönüden-göni täsir eder.
Müşderileriň bu örtükleriň materiallaryna we ulanylyşyna düşünmezligi adaty zat.Şeýle-de bolsa, professional gaplama özleşdiriş kompaniýasy hökmünde dürli materiallardan ýasalan polotnoýlaryň oňaýly taraplary bilen tanyş bolmalydyrys we müşderilere öz wagtynda maslahat bermelidiris.Sowgat gutusynyň umumy görnüşleri aşakdakylar:

1. Karton ýa-da gasynlanan kagyz asty: Adaty gaplaýyş gutularynyň köpüsi kagyzdan ýasalýar we kagyz örtügini ulanmak bitewi stili gazanyp biler.Kartonyň we gasynlanan kagyzyň bahasy pes, materiallar ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan işlemek amatly, şonuň üçin söwdagärleriň arasynda gaty meşhur.Şol bir wagtyň özünde, kagyz örtügini emele getirmek aňsat we daşaýyş wagtynda ähli elementi gorap we goldap bilýän oňat ýassyk öndürijiligi bar.Kagyz asty köplenç elektron önümlerinde, gyzyl çakyr gaplamakda we ş.m. ulanylýar.

https://www.reyoungpack.com/magnet-gift-box-custom-luxury-black-folding-rigid-magnetic-paper-packaging-boxes-reyoung-product/
2. EVA astar: EVA oňat çeýeligi, çeýeligi, zarba garşylygy we möhürlenmegi bilen polietilen köpük önümidir.“EVA” asty tekiz görnüşe, birmeňzeş we inçe öýjüklere, ýumşak we galyň duýga eýe, oňat ýassyk we zarba garşy.EVA asty çukurlar bilen bezelip ýa-da üstünde sürülip bilner.Oveumşak dizaýny harytlary düzmekde we görkezmekde rol oýnap biler we köp sanly dizaýn astaryň ýüzüni has ýumşak we ýalpyldawuk edip biler.EVA asty köplenç gymmat we döwük önüm gaplamalarynda ulanylýar.

https://www.reyoungpack.com/white-magnetic-box-white-magnetic-closure-packaging-boxes-custom-made-luxury-paper-gift-box-for-present-reyoung-product/
3. Gubka örtügi: Gubka örtügi ýokary derejeli önümleri gaplamak üçin amatlydyr we ýassyk we şok siňdiriş roluny oýnap biler.Şol bir wagtyň özünde, gubka örtügi ekologiýa taýdan arassa gubka örtügine, statiki gubka örtügine we ýangyna garşy gubka örtügine bölünip bilner.Şolaryň arasynda anti-statik gubka örtügi elektron önümleri we çipleri statiki elektrik energiýasyndan gorap biler.Gubka arzan we gaýtadan işlemek aňsat, şeýle hem söwdagärleriň arasynda iň meşhur astar materiallaryndan biridir.

https://www.reyoungpack.com/packaging-gift-sets-box-custom-logo-white-empty-cardboard-box-with-foam-insert-for-cosmetic-product-reyoung-product/
4. Plastiki örtük: Her kimiň plastmassa örtükleri bilen tanyşdygyna ynanýaryn.Plastmassa örtükler köplenç aý torty sowgat gaplamak ýaly iýmit gaplamalarynda ulanylýar.Plastmassa örtük ýumşak ýa-da ekologiýa taýdan arassa bolmasa-da, hakykatdanam iň köp ulanylýan asma materiallardan biridir.Plastmassa örtügi oňat durnuklylyga, ekstruziýa garşy, deformasiýa aňsat däl we arzan.Ulanylanda, köplenç gaty gowy ýalpyldawuk we ähli sowgat gutusynyň gurluşyny artdyryp bilýän ýüpek mata bilen gabat gelýär.

https://www.reyoungpack.com/manufacturer-custom-printed-chocolate-box-luxury-clear-window-cardboard-pastry-dates-chocolate-gift-packaging-paper-box-product/

Dürli materiallaryň örtükleriniň dürli artykmaçlyklary bar.Her kimiň özüne laýyk astar materialyny nädip saýlamalydygy barada deslapky karara gelendigine ynanýaryn.
Customörite sowgat gutusy gaplamasy barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris:https://www.reyoungpack.com/ or bilen habarlaşyň.


Iş wagty: Noýabr-29-2022