Karton gaplama gutusynyň bäş artykmaçlygy

Karton gaplama gutusyhowanyň gowy geçirijiligi, ýumşaklygy, berkligi we güýji, arzan bahasy bar.Kagyz gaplamakmaterial geljekki ösüş tendensiýasy bilen ýaşyl gaplaýyş materiallaryndan biridir.Milli saglyk guramasynyň we daşky gurşaw hünärmenleriniň bellemegine görä, plastik iýmit haltalary bazardan kem-kemden gadagan ediler we geljekde zyýansyz kagyz gaplamak ulanylar.Esasy sebäbi, kagyzy gaýtadan işlemek aňsat, ýagny gaýtadan işlenip, kagyz ýygnalyp ýa-da howanyň hapalanmagyny azaldyp we daşky gurşawy arassalap bilýän ösümlik dökünleri hökmünde ulanylyp bilner.Aşakda karton gaplamagyň ähli artykmaçlyklaryny sanap geçeris:
1.Giňişleýin çap ediş diapazony Karton gaplaýyş gutusy, benzol ýelimini çap etmek, intaglio çap etmek, ofset çap etmek ýaly standartlara laýyklykda doly çap diapazonyny üpjün edip biler we önümiň dem almagyna gözegçilik edip bilýän ýyrtyk ýerine ýetirijiligi bar.

iş sowgat gutusy

2.Çydamly we ekologiýa taýdan arassa.Köp sarp edijiler üçin gutular iýmitleri daşarky zeperlerden goramak üçin ýeterlikdir.Beýleki tarapdan, kartonlar gaýtadan ulanylýar we ekologiýa taýdan arassa.

https://www.reyoungpack.com/flip-top-gift-box/

 

3.Has özüne çekiji boluň.Stil, gurluş dizaýny, reňk, ululyk, çap we beýleki döredijilik ugurlary boýunça karton gaplama gutusy.Bazar gözlegleri, islendik önüm paketiniň peýda bolmagy müşderileri özüne çekmegiň esasy usulydygyny görkezýär.Gutular kompaniýalara şahsylaşdyrylan we kesgitlenýän ýörite gaplamalara ýetmäge kömek edip biler.

sowgat gutulary lomaý

4.Lighteňil materiallar, amatly transport kagyzy esasly birleşdirilen gurluş gaplaýyş materiallary, dürli materiallaryň we önümleriň her gatlagy birneme ýeňil bolar ýaly, bölmek üçin birleşdirilen gurluşyna görä gaplaýyş galyndylaryny gaýtadan ulanyp bolýar.

uzyn karton gutular

5.Deňeşdirilende arzan, arzan kartonlar Multfilmler, suwda ereýän ýelimler we kagyzda ulanylyp bilinýän, erginsiz ýa-da az çözüji wilkalar ýaly arzan wilkalary we ýelimleri ulanyp bilerler.Adamlar daşky gurşawy goramagyň sarp edilmeginiň we çeşmeleriň gaýtadan ulanylmagynyň diňe bir serişde sarp edilişini azaltmak bilen çäklenmän, ykdysady ösüş we daşky gurşawy goramak maksadyna ýetip biljekdigini öňe sürýärler.Şonuň üçin gaplama materiallarynyň ýiti bäsleşiginde, esasanam plastmassa gaplaýyş materiallarynyň güýçli täsirinde kagyz gutularyna henizem üns berilýär!

karton guty

Hangzhou Reyoung Çap we gaplaýyş kärhanasy, Ltd..2005-nji ýylda döredilen, esasan, müşderiler üçin bir gezeklik çap we gaplaýyş önümlerini satyn almak platformasyny döretmek.Kagyz gutusy, sowgat gutusy, kagyz turbasy, kagyz halta we ş.m. üçin 3700 inedördül metr iş bazamyz bar, kagyz gaplaýyş önümleri barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, kompaniýamyzyň web sahypasyna basyň :https://www.reyoungpack.com/

 

 

 


Iş wagty: Noýabr-16-2022