Habarlar

 • Gasynlanan gaplama gutusy näme üçin meşhur?

  Gasynlanan gaplama gutusy näme üçin meşhur?

  Onlaýn söwdanyň we elektron söwdanyň döremegi we giňden ýaýramagy gasynlanan gutularyň ähmiýetini we bahasyny ýokarlandyrdy.Bölek satuw dükanlaryna iberilýän we müşderilere iberilýän harytlaryň we önümleriň 90 göterimine golaýynyň gasynlanan gasyn gutusyna eltilýändigi giňden hasaplanýar ...
  Koprak oka
 • Sowgat gutusy üçin dogry çyzgyny nädip saýlamaly?

  Sowgat gutusy üçin dogry çyzgyny nädip saýlamaly?

  Gutyny özleşdirmekde sowgat gutusyny özleşdirmek gaty möhümdir.Sowgat gutusyny düzenimizde, ilki bilen gutynyň material saýlanyşyny we stilini göz öňünde tutmalydyrys, ýöne gutynyň içki gatlagy hakda az adam pikir edýär.Gaplamak gutulary üçin, laýyk asmany nädip saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Sowgat gaplaýyş gutularyny öndürmekde haýsy çaphana amallary ulanylýar?

  1. Gaplamak gutusyna UV goşuň: ýalpyldawuk ýagyň (ýagty, mat we ş.m.) isleýän çap edilen nagşyňyza örtmek, esasanam önümiň ýagtylygyny we çeper täsirini ýokarlandyrmak, önümiň ýüzüni goramakdyr. , ýokary gatylygy, poslama garşylygy, sürtülmesi, scr görünmek aňsat däl ...
  Koprak oka
 • Custöriteleşdirilen çaý sowgat gutusyny nädip saýlamaly?

  Müşderiler üçin çaý gaplaýyş gutulary dizaýn edilende we özleşdirilende, material, tehnologiýa we guty görnüşi ýaly faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.Gowy çaý gaplaýyş gutusy diňe bir çaýyň hilini ýokarlandyrman, eýsem sarp edijileriň satyn almak islegini hem artdyryp biler.Bu gün umumy zatlary tanatmak isleýärin ...
  Koprak oka
 • Karton gaplama gutusynyň bäş artykmaçlygy

  Karton gaplaýyş gutusy howanyň geçirijiligi, ýumşaklygy, berkligi we güýji, arzan bahasy bar.Kagyz gaplaýyş materialy, geljekki ösüş tendensiýasy bolan ýaşyl gaplama materiallaryndan biridir.Plastik iýmit haltalary bazardan kem-kemden gadagan ediler we geljekde zyýansyz kagyz gaplamalary ulanylar ...
  Koprak oka
 • Sowgat gutularynyň umumy gurluşlary haýsylar?

  Sowgat gutularynyň dürli görnüşleri bar.Gurluşdan ýokarky we aşaky kombinasiýanyň gapagy we esasy görnüşleri, oturdylan kombinasiýanyň guty görnüşli gutulary, çep we sag açylyş we ýapylmak, bukjanyň kitap görnüşi bar.Bu görnüşler sowgat gutularynyň esasy gurluşyny döredýär.Aşakda ...
  Koprak oka
 • Metbugatdan soňky umumy amallar haýsylar we olaryň häsiýetleri näme?

  Sowgat gutusy metbugatdan soňky umumy amallar aşakdakylardyr: 1.Gaplamak prosesi Kesgitleme: Çap edilen zatlaryň ýüzüni plastmassa plýonka bilen örtmek we ýyladylandan soň çap etmek üçin ýelim ulanyp, çap edilen zady emele getirýär. kagyzy we p ...
  Koprak oka
 • Sowgat gutularyny taýýarlamak prosesi

  Sowgat gutularyny bukmak gaty el işidir.Collykylýan sowgat gutulary üçin olary ýasamak gaty kanagatlandyryjy zat.Kärhanalar üçin ajaýyp sowgat gutusy satuwy ösdürmek üçin örän peýdaly, şonuň üçin gaplaýyş kompaniýalary gutynyň dizaýnyna uly ähmiýet berýärler.Alýan şahsyýet üçin ...
  Koprak oka
 • Silindr kagyz gaplaryny dogry saýlamagyň dört ölçegi

  Standart 1: Reňk.Sarp edijileriň ilkinji görýän zady reňk.Reňkleriň ýoýulmagy sarp edijilere önümiň pesdigini, möhletiniň gutandygyny ýa-da galpdygyny görkezýär.Şonuň üçin reňk silindr kagyzynyň öndürijisiniň hilini görkezip bilýän standartdyr.Silindr kagyzy ünsi jemläp biler ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki gaplama gutusyny nädip saýlamaly?Kosmetiki gaplama gutusynyň haýsy görnüşi has gowudyr?

  1. Kosmetika gutusynyň haýsy görnüşi size laýyk?Çap etmekde we dizaýn etmekde on ýedi ýyllyk tejribesi bolan kosmetiki gaplama öndürijisi hökmünde dürli gaplama gutularyny ýasadyk we dürli önümleriň gaplanylyşy barada öz pikirlerim bar.Müşderi kosmetiki pakagi hakda sorasa ...
  Koprak oka
 • Kagyz haltalarynyň material klassifikasiýalary näme?

  Sowgat kagyz haltalarynyň dizaýnyny ak karton kagyz haltalary, ak karton kagyz haltalary, mis karton kagyz haltalary, kagyz haltalary we az mukdarda ýörite kagyzlara bölmek bolar.Ak çyzgy: Ak çyzyk tagtasy berk we galyň, ýokary berkligi, ýarylmagyna garşylygy we tekiz ...
  Koprak oka
 • Kagyz silindr gaplaýyş gutusynyň aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, kagyz gaplamak dürli pudaklarda gaplamak pudagynda uly bazar paýyny eýeleýär we dürli pudaklary öz içine alýar.Adaty kagyz gaplamak üçin esasy kwadrat ýa-da gönüburçly kagyz gutusy ileri tutulýar.Içerki gaplama industiniň ösmegi bilen ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4